نوبنیاد، خیابان لنگری، شهرک چمران فاز 2
0212610158502126101585

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 08:00 الی 09:00