مجیدیه شمالی، قبل از تالار جنب کارواش
0212631186302126311863

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30