قیطریه، سلیمانیه شرقی
0212221341002122213410

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 10:00 الی 11:00