حکیمیه، شهرک شهید بهشتی
0217711687802177116878

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 7:30 الی 8:30