شهرک گلستان، خیابان استقلال
0217705862302177058623

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 10:30 الی 11:30