آیت الله کاشانی،خیابان الهی، خیابان گلهای یکم
021-44073979021-44073979

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 09:00 الی 10:00