ازگل، نبش گلایل، سوپر مارکت 110
0212298545902122985459

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 06:00 الی 07:00