چیذر، میدان امام زاده علی اکبر
0212239016502122390165

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 09:00