ازگل، میدان گلچین، خیابان گلچهره، برج های خلیج فارس
0212624332002126243320

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 10:00 الی 11:00