دیباجی شمالی، خیابان شهید محمود نوریان خیابان دوقوز
0212611709402126117094

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 06:00 الی 07:00