سبد خرید

زعفران

 

بخشی از زمین های زراعی ماهشام به کاشت زعفران ارگانیک اختصاص دارد که اولین برداشت ان را امسال داشتیم . زمین های زیر کشت مزرعه ماهشام به علت داشتن خاک مرغوب منطقه ورامین و آب و هوای معتدل این جغرافیا از کیفیت بالایی برخوردار می باشد.
زعفران ماهشام با سیستم سرمای خشک در شرایط ویژه و بدون پلاسیدگی آب خود را از دست داده و خشک میشود مزیت این نوع خشک کردن در حفظ و ماندگاری طعم رنگ و بوی زعفران می باشد.

 

  زعفران ماهشام

بخشی از زمین های زراعی ماهشام به کاشت زعفران ارگانیک اختصاص دارد که اولین برداشت ان را امسال داشتیم . زمین های زیر کشت مزرعه ماهشام به علت داشتن خاک مرغوب منطقه ورامین و آب و هوای معتدل این جغرافیا از کیفیت بالایی برخوردار می باشد.
زعفران ماهشام با سیستم سرمای خشک در شرایط ویژه و بدون پلاسیدگی آب خود را از دست داده و خشک میشود مزیت این نوع خشک کردن در حفظ و ماندگاری طعم رنگ و بوی زعفران می باشد.

 

بخشی از زمین های زراعی ماهشام به کاشت زعفران ارگانیک اختصاص دارد که اولین برداشت ان را امسال داشتیم